Organické hnojivá sú charakterizované obsahom vysoko efektívne prijateľných živín v organických formách, teda formách pre rastlinu využiteľných. Jedná sa predovšetkým o rastlinné zvyšky, zvyšky vznikajúce pri výrobe potravín a krmív, ale i o zvyšky živočíšneho pôvodu, teda exkrementy a bielkoviny.

Všetko, čo dodávame do pôdy si prostredníctvom dopestovanej produkcie nachádza cestu na naše taniere a do našich pohárov. Preto je viac než dôležité zaoberať sa kvalitou produktov aplikovaných do pôdy, pričom sa zamerať i na podstatu spätného využitia produktov a ich zvyškov a ich zanechania v kolobehu prírody bezo zbytkov 

Organické hnojivá podporujú rozvoj pôdneho edafónu, predovšetkým prospešných mikroorganizmov, ktoré zlepšujú štruktúrnosť pôdy a podieľajú sa na pozitívnom rozvoji humusovej zložky pôdy. Vzhľadom na skutočnosť, že ich pôvod je v prírodných surovinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, sú charakterizované nižším obsahom živín ako synteticky vyrobené umelé hnojivá. Organické hnojivá sa vyznačujú predovšetkým pozvoľným uvoľňovaním živín, ktoré dodávajú pôde živiny dlhodobo. Pri využívaní týchto hnojív je preto často potrebné zohľadňovať využiteľnosť živín v širšom časovom horizonte (maštaľný hnoj 4 roky). V ostatnom období je však využiteľnosť významne ovplyvňovaná predovšetkým zmenami zrážkových podmienok jednotlivých lokalít a tak i častokrát nárazovými zmenami obsahu pôdnej vlahy.

Organické hnojivá sú udržateľné, šetrné k životnému prostrediu prepojené s cyklom prírodných zdrojov a dlhodobo zabezpečujú  kvalitu plodín a ich výnos. Nutné je len zniesť dočasný  zápach, ktorý ich  sprevádza a tak  nám signalizuje  prirodzenú formu pestovania rastlín.   


Hnoj, hnojovica, močovka, hydinový  trus   

Exkrementy hospodárskych zvierat ako hovädzí dobytok, ošípané, kone, kozy, ovce a hydina môžu byť aplikované na pôdu v neošetrenej forme, sušenej forme, granulovanej prípadne tekutej forme. Obsah živín je nízky, preto je z pohľadu výživy rastlín potrebné aplikovať vyššie objemy materiálov, ktoré pokryjú potreby pestovaných kultúrnych plodín. Kvalitnejšie materiály  sú tie, ktoré prešli určitou úpravou, napríklad fermentáciou, sú tak sterilné, neobsahujúce cho roboplodné zárodky , semená burín a zárodky škodcov. Spravidla majú nižšiu vlhkosť a sú granulované, respektíve peletované, majú vyšší obsah živín ako pôvodné materiály, avšak zachovanú vysokú efektivitu. 

Kompost 

Obsah  živín v komposte sa veľmi líši od  vstupného materiálu. Komposty sa v praxi stretávajú s väčšou obľubou v záhradkárstve ako u veľkopestovateľov.

Rastlinné zvyšky z výroby  potravín a krmív

Tu je možnosť  miešania  rôznych  organických  materiálov  vznikajúcich ako vedľajší  produkt  alebo odpad  z výroby potravín.  Jedná sa o čistú organickú hmotu s nízkym obsahom dusíka, ale vysokým obsahom uhlíka, dodávanej vo forme  granúl. 

Rohovina 

Rohy kopytníkov v rôznych  stupňoch mletia  sa  často používajú v organickom pestovaní rastlín  ako dusíkaté hnojivo.  Táto jediná živina  pozostáva z mletých kopýt,  pazúrov, a rohov  hovädzieho dobytka.  

Múka z peria a štetín 

Vzniká pri spracovaní jatočného odpadu  a podobne ako  múka z rohov, vysoký obsah  dusíka. 

Mäso-kostná múčka

Odpad z bitúnkov, ktorý nachádza svoje využitie ako hnojivo s vyváženým  pomerom N-P a vysokým obsahom vápnika.  

Krvná  múčka

Získava sa  spracovaním sanitárneho kalu a jeho následným sušením. Krvná múčka má vysoký obsah N až  14,5 % , čo ju označuje za organickú surovinu najbohatšiu na obsah tejto živiny. Pri  použití má aj sekundárny efekt vo forme  odpudzovača lesnej zvery.